Интериорен дизайн в модерен стил (60 дизайнерски идеи)

Интериорниятдизайннаапартаментвмодеренстилпредставлявапреходностнавреметоитехнологичнияпрогрес.Внашиясвят,койтосеразвиватолковабързо,чечовечествотодоринямавремеданаблюдавапостижениятавъввсичкиобласти,най-новитетехнологиисепревърнахавосновенкомпонентвъввътрешносттанаапартаменти,къщи,вилиимезонети.

Класическиятдизайннаапартаментитеотдавнаеотдалпътнамодернитеиновистилове.Съвременниятинтериорсъщотрябвадаотразяваиндивидуалносттаихарактеранасвоясобственик,някоидекоративнидреболиимогатдабъдатпредставенивкласическистил,койтоносидокосваненачаришиквстаята.Апартаментитевмодеренстилнесамотрябвадасаудобнииудобнизасобственикаси,ноидостатъчнофункционални,съответстващинаритъмаитенденциитена21-вивек.Затакъвдизайнавангардът,койтоевкласическистил,ечужд,новнякоидетайликласикатасеотразявавнастоящето.Вкраянакраищата,всичкизнаятпростатаистина,ченовиятедобрезабравенстар.Такаче,класическиятдизайннаапартаментитечестоеосноватазасъздаванетонамодеренинтериор.

Студиоапартаментвмодеренстиледекориранвтоплиияркицветове,коетоправижилищетопо-просторно.

Стилнатавсекидневнаесъчетанастрапезарията.Мекатамекамебелизглеждадобресфункционалнимодулнимебелиотдърво.

ДневнавмодеренстилвобикновенградскиапартаментвБелгород.

Втазистатияпрочетете:

 • 1Модеренинтериоринеговитепосоки
 • 2Основнииобщихарактеристикинамодерниястил
 • 3Кухня-трапезариявстилАртДеко.видео
 • 4Интериорнаградскиапартаментииселскикъщивмодеренстил

Модеренинтериоринеговитепосоки

Модерниятдизайннаапартаментитевключваняколкостила:

 1. Посокатанатехносъществувасравнителнонакратко,появявасепредиоколо30години.Свсичкитесидетайливинтериоратойпредаванастроениетоицялостнотосъстояниенавремето,когатосеслучвашеглобалнатакомпютъризация.Дизайнътидекорациятанаапартаментивтозистилщезадоволятхоратаизключителнонеобичайноиспецифично,тъйкатотозиинтериорнапомнянещосредномеждунощенклуб,гаражилидругонесъвсемжилищнопространство.Немногохораизбиратзасебеситазивъзможност,порадисвоятагрубостиекстравагантност.Основнитематериализасъздаваненаобщаатмосферасаметалистъкло.Дизайнътнастенитевстиланатехносехарактеризирасгладки,правиияснилинии.Важенелементеосветлението,коетоприличанапрожекторивнощниклубове.

  Модерниятстилпредлагастрогиизискваниязафункционалносттанаинтериора.Стаятатрябвадабъдеобзаведенасвсичкинеобходимимебели,нооставапросторнаинепретрупана.

  Проектираненастаязагостивстиланатехно.

 2. Модеренинтериорендизайннаапартаментивстиланаминимализмасеосноваванапалитраотпастелницветовекатобежово,сиво,бялоидр.Встаятанатозивиднесъществуватярки,блестящиакценти,коитодапривличавниманието.Основнатаидеянаминимализмаеминималнатасуманамебелиимаксималнопространствоисвобода.Декорациянастенивапартамента,направенивтозистил,сведенидоминимумилиотсъстванапълно.Някоидетайливинтериорасаизработенивкласическистил.Краткиипрекицифрисъщосанеразделнахарактеристиканаминимализма.Тозистил,кактоевкласическистил,еперфектен,задасеформализираофисадизайннаапартаментзабизнесчовек.

  Модеренхолвминималистиченстил.

  Стилътнаминимализманеразпознавакрайностите,такачееидеалензапроектиранетонамалкиапартаменти.

 3. Дизайнътнаапартаментвмодеренвисокотехнологиченстилсехарактеризирасъсстуденицветове.Цветовекатосребро,бяло,черно,идеалнозапалитравстиланависокитетехнологии.Нонезабравяйтезаяркитеакценти,коитосъссигурносттрябвадаприсъстватвстаяоттозитип.Стилътнахай-текчестосесравнявасдизайна,направенвкласическистил.

  Стаязагостивхай-текстил.Функционаленипрактичендизайннамодеренинтериор.

  Имитациятанатечниметалникапчицинастенатасепревърнавединотнай-честоизползванитедекоративниелементивстиланависокитетехнологии.

 4. Арт-декостиленай-подходящзатворческихора.Неговитеяркицветове,необичайниикреативнидетайли,изключителнисувениривдъхновяватцялостнияинтериор.Модерниятдизайннаедностаенапартаментили,обратно,луксозноимение,проектирановтозистил,честовключваелементиотразличникултури,независимодалитоваелеопарднопокритиеилишикознаяпонскаваза.Изглежда,чевсичкосеесляловедно,ноетаковахармоничноцяло.

  Артдекостилхаресваконтрастите.Светлитечерешовицветовеизглеждатдобренафонанасветлитоновебежово.

Основнииобщихарактеристикинамодерниястил

Човекможедаразличитезифункциипридекорираненастаясмодерендизайн:

 1. Модерният,кактоикласическиятдизайннаапартаментитесехарактеризирасналичиетонаяснииравнилинии,новсъщотовремекривитенасчупенителиниихармоничносевписватвтакъвинтериор.
 2. Всичконаоколотрябвадасенаправисравнителнопростоикратко,нобеззагубанафункционалностиголямопространство.Вероятнопространствотоеедноотнай-важнитеизискваниязаинтериорендизайн,защотоживеемведнаепоханасвободаипрогрес.
 3. Интереснафигуравтозидизайнепокритиетонаметал,хром,блясъкидругиматериали.Благодарениенанякоидизайнерскитриковеинтериорнотопространствоможедабъдевизуалноувеличеноинамалено.
 4. Особеновниманиетрябвадасеобърненаосветлението.Трябвадаимамногосветлина!Тойбуквалнотрябвадапроникневстаятаотвсичкистрани.Препоръчваседасеукрасятпрозорцитеколкотосеможепо-простииколкотоевъзможнопо-лесно,най-лекитетечниматерии,катооргазма,тюл,воал,вискоза,коприна,бельоит.н.,щебъдатнай-подходящизатова.

Единотнай-важнитекомпонентиепалитратаотцветовеинюанси,коитосенамиратвмодернияинтериор.

Стилътнамодернияинтериор,направенвсиво-белицветове,подчертаваправилноизбранотоосветление.

Действителнатадекорациянамодернияинтериорсаогледалата.

Цветоветемогатдаварират,вариращиотпастелнитонове,коитосаприсъщинаинтериоравкласическистилизавършватсяркикиселиннимиксове.Основнотое,чевсичкицветнирешениятрябвадасавхармонияпомеждуси.Несестрахувайтедаекспериментирате,когатоизбиратедовършителниматериалиидругиподробности,когатосъздаватеуникаленвиднавашияапартамент,койтощесъответстванавътрешнотосъстояниенанеговиясобственик.

Примерзадискретенилакониченинтериорвмодеренстил.

ЛуксознаспалнявмодеренстилвселскакъщавАвстрия.

Кухня-трапезариявстилАртДеко.видео

Интериорнаградскиапартаментиикъщивмодеренстил

LEAVE ANSWER